Terms of Use Internet Services and Websites

 
© 2014 Loodgietersbedrijf Wim van Baast, Tilburg
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van LOODGIETERSBEDRIJF WIM VAN BAAST

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes

2.1 De aanbiedingen van Loodgietersbedrijf Wim van Baast, zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Loodgietersbedrijf Wim van Baast  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

3.2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal Loodgietersbedrijf Wim van Baast de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Loodgietersbedrijf Wim van Baast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Loodgietersbedrijf Wim van Baast het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

 

 

Artikel 5 Meer- en minderwerk

5.1 Aan Loodgietersbedrijf Wim van Baast opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.

5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Loodgietersbedrijf Wim van Baast en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Loodgietersbedrijf Wim van Baast aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

5.3 Indien en voor zover Loodgietersbedrijf Wim van Baast tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Loodgietersbedrijf Wim van Baast verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Loodgietersbedrijf Wim van Baast  beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 Loodgietersbedrijf Wim van Baast is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.4 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Loodgietersbedrijf Wim van Baast  voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

6.5 Op al onze diensten en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden ook te vinden op www.wimvanbaast.nl  - KvK Tilburg 18063519 - BTW nr. NL012409583.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van Loodgietersbedrijf Wim van Baast op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Loodgietersbedrijf Wim van Baast  ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

7.2 In dat geval is Loodgietersbedrijf Wim van Baast bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Loodgietersbedrijf Wim van Baast schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Gebreken

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Loodgietersbedrijf Wim van Baast.

8.2 Loodgietersbedrijf Wim van Baast zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Loodgietersbedrijf Wim van Baast slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 9 Betaling

9.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.

9.2 Na het verstrijken van 8 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Loodgietersbedrijf Wim van Baast en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Loodgietersbedrijf Wim van Baast onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 Betalingsherinnering c.q. aanmaningen en ingebrekestelling zullen per gewone post worden verstuurd.

9.6 Indien na de betalingsherinnering het bedrag niet binnen de gestelde termijn door opdrachtgever is betaald wordt de factuur (automatisch) verhoogd met €  25,00  admini-stratiekosten.

 9.7 Vanaf moment dat de opdrachtgever in verzuim is is opdrachtgever naast de hoofdsom zonder verdere ingebrekestelling tevens verschuldigd rente vanaf de vervaldatum, gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand;

9.8 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen minimaal €  100,– per factuur. Kosten van gerechtelijke invordering, verhoogd met de kosten van buitengerechtelijk incassotraject, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever

9.9 Loodgietersbedrijf Wim van Baast blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

 Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Loodgietersbedrijf Wim van Baast geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Loodgietersbedrijf Wim van Baast niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.

10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Loodgietersbedrijf Wim van Baast  opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien Loodgietersbedrijf Wim van Baast bij het intreden van de overmacht al gedeelte-lijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Loodgietersbedrijf Wim van Baast gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 De door Loodgietersbedrijf Wim van Baast aan de opdrachtgever verstrekte documen-ten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van  Loodgietersbedrijf Wim van Baast. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

11.2 Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de opdrachtgever (of gerelateerde c.q. aanwijsbare) een boete van €  5.000,00  (zegge vijfduizend Euro) per dag en per over-treding verbeuren, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Loodgietersbedrijf Wim van Baast en de opdrachtgever  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch.

 

The internet services and websites of Wim van Baast(hereinafter also to be referred to as “WVB” or “we”) are made available to you under the following terms and conditions. By using the internet services and websites you (the “user”) are deemed to have accepted this disclaimer and the terms of use.
 
All rights to the contents of the internet services and websites of WVB are vested in WVB, in so far as these rights are not vested in third parties whose material has been made available on the internet services and websites of WVB.
 
WVB reserves the copyright to the contents of the internet services and websites.
 
The user acknowledges the proprietary rights and intellectual property rights, inclusive of data base rights, of WVB and its suppliers to the contents of the internet services and websites of WVB, both in its entirety and parts thereof, and/or included in all information that is demonstrably based thereupon and/or derived therefrom, notwithstanding whether such information based thereupon and/or derived therefrom is (also) the product of processing, improvement or adaptation by another party not being WVB and/or its suppliers.
 
The user may consult and use the contents of the internet services and websites of WVB only for personal use.
 
The user is not allowed to disclose, reproduce or sell the information obtained from the internet services and websites of WVB on a non-incidental basis, in whatever form, including, whether or not after processing, to integrate this information in networks or to show it or have it appear on various computer screens or to otherwise disclose this information.
 
The processing of the data on the internet services and websites of WVB and the establishment thereof was performed to the best of knowledge and with the utmost care. However, neither WVB nor its suppliers can guarantee the correctness and the completeness of the information that has been saved on the internet services and websites of WVB and therefore, with the exception of intent or gross negligence on the part of WVB and/or its suppliers, they are not liable for damage occurred as a result of incorrectness, incompleteness or unlawfulness of the contents of the information offered via the internet services and websites of WVB. We are not responsible for the contents of the material which is placed on the website or through the website by third parties. The party that has supplied this material is responsible for the contents thereof. The user must always verify the correctness of the information that is of essential interest to the user. WVB is not liable if the user cannot access the internet services and websites of WVB or if these internet services and websites are not available as a result of an interruption.
 
WVB uses General Terms and Conditions. These terms and conditions apply to all offers and agreements with WVB. You may examine, print and download these terms and conditions by using this link.
 
The following terms and conditions apply to each and every use of the internet services and websites of WVB. When you use these internet services and websites you must:

 • act in accordance with all applicable statutory provisions;
 • comply with all applicable codes of conduct; and
 • comply with instructions that we may provide.

You must refrain from the following activities:

 • use of the internet services and websites in a manner that is detrimental to us or to our affiliated companies, our customers, other users of our internet services and websites or third parties;
 • sending unwanted messages of a commercial nature ('spam') to persons whose e-mail address you have obtained through the internet services and websites of WVB;
 • altering, damaging, disconnecting, overloading, hindering or obstructing the use of the internet services and websites of WVB;
 • threatening, insulting, discriminating or hindering others;
 • supply of material or messages which are or may be interpreted to be intentionally incorrect, threatening, insulting, discriminating, intimidating, unlawful, defamatory, vulgar, obscene, humiliating, misleading or fraudulent, or that contain explicit or graphical descriptions of sexual acts, or that infringe the privacy of others; and
 • distribution of viruses or other files that contain harmful components.

Any material or contributions you may send to the internet services and websites of WVB will be deemed not to be confidential. By sending this material or contributions to the internet services and websites of WVB you grant us an unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, non-exclusive and fully sub-licensable right to use this material and contributions for this and other websites, to publish, modify, translate, remove (whether or not at the request of third parties) this material and contributions, to publish your name in connection thereto and to disclose your data to third parties if we, in our reasonable opinion, are obligated to do so. You guarantee that you are authorized to grant such permission to us with regard to all material and contributions you have submitted and you shall indemnify us against all third-party claims in this respect.
 
Our Privacy Statement applies to the use of our internet services and websites.
 
We respect the rights and intellectual property rights of third parties, and we expect the same from the users of the internet services and websites of WVB. If you believe that your rights are being infringed, we request you to provide us with the following information:
 
 

 • your address, telephone number and e-mail address;
 • a description of the work protected by copyright or any other right which you believe is being infringed;
 • a description of the location of the allegedly infringing material;
 • a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized;
 • a statement by you that the information submitted by you is accurate and that you are authorized to act; and
 • your signature and a copy of your proof of identity.

You can send the information to:
 
Loodgietersbedrijf Wim van Baast
info@wimvanbaast.nl